Gilde Landgraaf

Samenspraak

Samenspraak

samenspraak


 

Doelstelling Samenspraak
Anderstaligen in de gelegenheid stellen kennis en ervaring op te doen in het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal en hen daardoor in staat te stellen actiever deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en zo makkelijker te kunnen inburgeren.

Doelgroep
Anderstaligen die de cursus in het kader van de Wet Inburgering Nieuwkomers hebben doorlopen en meer willen leren gebruik te maken van de Nederlandse taal. (Deelnemers worden voorgedragen door de Stichting Welzijnswerk Landgraaf) Alle anderstaligen die zich tijdelijk of vast in Landgraaf vestigen.

Groepsgrootte
In principe per adviseur 1 allochtoon
Als uitzondering 2 allochtone personen

Deskundigheid
• Adviseurs van ons Gilde die zelf goed Nederlands spreken
• Begeleiding door deskundigen van stichting WELSUN Landgraaf
• Aanvullende begeleiding door deskundigen van Gilde Nederland

Tijdbeslag
Gemiddeld een tot twee uur per week gedurende maximaal twee semesters.

Eigen bijdrage
€ 8,00 per seizoen

Methodiek

Tijdens de inburgeringcursus wordt klassikaal veel aandacht besteed aan de Nederlandse Taal.
In het kader van dit project wordt getracht het eerder geleerde in de praktijk toe te passen:
• door conversatie over alledaagse onderwerpen
• in een ongedwongen huiselijke sfeer
• kleinschalig
• regelmatig contact
• slechten van spreekdrempel
• gesprekken over gewoontes en gebruiken
• toenemende aandacht voor woordgebruik en zinsconstructie

Programma
• gesprekken in de huiskamer
• bezoek aan winkel en markt
• bezoek aan raadhuis, postkantoor en bibliotheek

Locatie
Zowel bij de allochtone medeburger als bij de Gildeadviseur.